Wypłata zysków z lat ubiegłych

Zarząd KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółki Akcyjnej zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000057345, informuje że:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA dnia 21.12.2016 roku podjęło Uchwałę Nr 1 w sprawie użycia kapitału zapasowego, zgodnie z którą przeznaczyło kwotę 90.186.288,00 złotych zł z zysków lat ubiegłych na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki, co daje kwotę w wysokości 19,34 zł na jedną akcję Spółki,

- uprawnionymi do wypłaty są akcjonariusze, któr ym przysługiwały akcje Spółki w dniu 21.12.2016 roku, (dzień dywidendy),

- termin wypłaty ustalono do dnia 31.03.2017 roku.

I. Wypłata zysków z lat ubiegłych dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:

1. Dla osób prawnych przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu lub przesłaniu do Spółki stosownej dyspozycji wypłaty (na udostępnionym wzorze – dla osób prawnych), określającej dane akcjonariusza oraz nr konta bankowego, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze wraz załączonym odpisem aktualnym z ww. Rejestru.

2. Dla akcjonariuszy – osób fizycznych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub przekazem pocztowym (po potrąceniu kosztów przesyłki) na wskazany przez akcjonariusza adres, po złożeniu stosownej dyspozycji wypłaty (na udostępnionym wzorze – dla osób fizycznych).

II. Złożenie dyspozycji wypłaty zysków z lat ubiegłych:

1. W celu realizacji uprawnienia do wypłaty zysków z lat ubiegłych, akcjonariusze będący osobami fizycznymi powinni zgłosić  się  z  aktualnym  dokumentem  tożsamości w Biurze Zarządu Spółki w godzinach  od  9:00  do  14:00  i  złożyć dyspozycję  wypłaty zysków z laty ubiegłych na prawidłowo wypełnionym formularzu dyspozycji.  Formularz dyspozycji wypłaty zysków z lat ubiegłych jest dostępny do pobrania na stronie internetowej  przedsiębiorstwa pod adresem: www.pbsz.com.pl    zakładka:   Wypłata   zysków z lat ubiegłych.

2. Podpisanie   dyspozycji   wypłaty   składanej   bezpośrednio  w  Spółce przez akcjonariusza będącego  osobą  fizyczną  lub  jego pełnomocnika następuje  wyłącznie w   obecności upoważnionego  pracownika  Spółki.

3. Dyspozycja  wypłaty  przesyłana pocztą  do Spółki na  Biuro Zarządu, przez  akcjonariusza będącego  osobą  fizyczną  wymaga podpisu  notarialnie  poświadczonego.

4. W odniesieniu do akcjonariuszy - osób fizycznych wiążące dla Spółki są wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze dyspozycji wypłaty sporządzone wg udostępnionego wzoru  i podpisane na zasadach określonych w pkt 2 i 3 powyżej.

5. Wypłata zysków z lat ubiegłych nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne, tj. skany, kserokopie, faxy itp. nie będą akceptowane.

6. Akcjonariusze  nie  mający  miejsca  zamieszkania  w  Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty zysków z lat ubiegłych w siedzibie  Spółki  bądź  przesłać listem poleconym (w takim przypadku podpis pod  dyspozycją  musi  być  uwierzytelniony  przez  polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres Spółki.

III. Opodatkowanie wypłaty zysków z lat ubiegłych:

1. Od należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, wypłaty zysków z lat ubiegłych, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanej wypłaty oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

2. Od należnej akcjonariuszom wypłaty zysków z lat ubiegłych zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3.  Natomiast w odniesieniu do akcjonariuszy będących osobami prawnymi kwestia opodatkowania zależna jest od ich indywidualnego statusu jako podatnika.

IV. Pełnomocnictwa:

1. Uprawnieni akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W przypadku, gdy osobista obecność akcjonariusza celem złożenia dyspozycji wypłaty nie jest możliwa w Spółce, dyspozycję tę można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza lub którego autentyczność przed notariuszem została przez akcjonariusza potwierdzona)  lub w formie aktu notarialnego.

2. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa  lub umowy międzynarodowe, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa, przetłumaczony na  język polski przez tłumacza przysięgłego, winien być dołączony do pełnomocnictwa.

3. Pełnomocnik winien każdorazowo okazać również dowód tożsamości.

V. Przedstawicielstwa:

1. Wypłaty zysków z lat ubiegłych w imieniu niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego – opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego.

2. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy składaniu dyspozycji wypłaty w szczególności w oryginale: akt zgonu uprawnionego akcjonariusza, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Kserokopie przedłożonych dokumentów stanowią załącznik do dyspozycji wypłaty.

3. Osoby współuprawnione z akcji (współwłaściciele akcji) powinny ustanowić na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych wspólnego przedstawiciela. Wszyscy przedstawiciele składają jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziałów we współwłasności w celu prawidłowego obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego przedstawiciela (na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych), który w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatą. Współwłaściciel nie składa już wówczas dyspozycji wypłaty. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać złożone osobiście przez akcjonariusza w Spółce, przesłane pocztą na adres Spółki lub dostarczone przez umocowanego przedstawiciela. W sytuacji, gdy oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela nie są składane w siedzibie Spółki, muszą zostać złożone z podpisem notarialnie poświadczonym (por. wyżej punkt IV.1.).

4. W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą zysków z lat ubiegłych wspólny przedstawiciel składa osobiście lub przesyła pocztą (z podpisem notarialnie poświadczonym) jedną wspólną dyspozycję wypłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 900– 1400 pod numerem  telefonu +48 668 843 168 (telefon komórkowy) lub pod numerem telefonu stacjonarnym podanym na stronie internetowej Spółki (aktualny 32  73 65 180).

Właściwy adres do korespondencji podany będzie na stronie internetowej Spółki.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63