Dywidenda za 2014 rok

OGŁOSZENIE O DYWIDENDZIE

 

Zarząd KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółki Akcyjnej zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000057345, informuje że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA dnia 29.05.2015 roku podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie podziału zysku za 2014 rok, zgodnie z którą przeznaczyło kwotę 2.984.448,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,64 zł na jedną akcję Spółki,

 uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 8.06.2015 roku (dzień dywidendy),

 termin wypłaty dywidendy za 2014 roku ustalono na dzień 15.07.2015 roku.

I. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę od dnia 15.07.2015 r. w następujący sposób:

1. Dla osób prawnych przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu lub przesłaniu do Spółki stosownej dyspozycji określającej dane akcjonariusza oraz nr konta bankowego, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze wraz załączonym odpisem aktualnym z ww. Rejestru.

2. Dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki - przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu dyspozycji wypłaty dywidendy (osoby fizyczne). Dokumenty te dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki przygotuje Spółka, tj. do działów oraz na oddziały i punkty pracy przekazane zostaną wypełnione dokumenty dyspozycji (wg udostępnionego wzoru) w celu złożenia podpisu przez akcjonariusza (wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika Spółki), bądź indywidualne wypełnienie i podpisanie przez akcjonariusza.

3. Dla pozostałych akcjonariuszy – osób fizycznych (w tym  m.in. dla emerytów i rencistów) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub przekazem pocztowym(po potrąceniu kosztów przesyłki) na wskazany przez akcjonariusza adres, po złożeniu dyspozycji wypłaty dywidendy dla osób fizycznych.

II. Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy:

1. W celu realizacji uprawnienia do dywidendy, akcjonariusze  będący osobami fizycznymi powinni zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości w Biurze Zarządu Spółki od dnia 15 lipca 2015 roku, w godzinach od 9:00 do 14:00 i złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy na prawidłowo wypełnionym formularzu dyspozycji wypłaty dywidendy. Formularz dyspozycji wypłaty dywidendy za rok 2014  jest dostępny do pobrania na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresami:   
www.pbsz.com.pl    
 zakładka:   Dywidenda za 2014 rok
lub bezpośrednio link

2. Podpisanie dyspozycji wypłaty dywindendy składanej bezpośrednio w Spółce przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub jego pełnomocnika następuje wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika Spółki (dotyczy to również akcjonariuszy będących pracownikami Spółki).

3. Dyspozycja wypłaty dywidendy przesyłana pocztą do Spółki, (z dopiskiem na kopercie: „Biuro Zarządu - DYWIDENDA”) przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymaga podpisu notarialnie poświadczonego.

4. W odniesieniu do akcjonariuszy - osób fizycznych wiążące dla Spółki są wyłącznie prawidłowo
wypełnione formularze dyspozycji wypłaty dywidendy sporządzone wg udostępnionego wzoru i podpisane na zasadach określonych w pkt 2 i 3 powyżej.

5. Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne (skany, kserokopie, faxy itp. nie będą akceptowane).

6. Akcjonariusze nie mający miejsca zamieszkania w Polsce mogą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy w siedzibie Spółki bądź przesłać listem poleconym (w takim przypadku podpis pod dyspozycją musi być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny) na adres Spółki.

III. Opodatkowanie dywidendy:

1. Od należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

2. Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości innej niż 19%, przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3. Natomiast w odniesieniu do akcjonariuszy będących osobami prawnymi kwestia opodatkowania zależna jest od ich indywidualnego statusu jako podatnika. 

IV.  Pełnomocnictwo:

1. Uprawnieni akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W przypadku, gdy osobista obecność akcjonariusza celem złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy nie jest możliwa w Spółce, dyspozycję tę można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza lub którego autentyczność przed notariuszem została przez akcjonariusza potwierdzona)  lub w formie aktu notarialnego.

2. Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa  lub umowy międzynarodowe, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa, przetłumaczony na  język polski przez tłumacza przysięgłego, winien być dołączony do pełnomocnictwa.

3. Pełnomocnik winien każdorazowo okazać również dowód tożsamości.

V. Przedstawicielstwo:

1. Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego – opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego.

2. Spadkobiercy uprawnionego akcjonariusza powinni przedstawić przy składaniu dyspozycji wypłaty dywidendy w szczególności w oryginale: akt zgonu uprawnionego akcjonariusza, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Kserokopie przedłożonych dokumentów stanowią załącznik do dyspozycji wypłaty dywidendy.

3. Osoby współuprawnione z akcji (współwłaściciele akcji) powinny ustanowić na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych wspólnego przedstawiciela. Wszyscy przedstawiciele składają jednomyślnie oświadczenie o wysokości udziałów we współwłasności w celu prawidłowego obliczenia podatku oraz oświadczenie o wyborze wspólnego przedstawiciela (na podstawie art. 333 § 2 kodeksu spółek handlowych), który w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatą dywidendy. Współwłaściciel nie składa już wówczas dyspozycji wypłaty. Oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela mogą zostać złożone osobiście przez akcjonariusza w Spółce, przesłane pocztą na adres Spółki lub dostarczone przez umocowanego przedstawiciela. W sytuacji, gdy oświadczenia o wskazaniu wspólnego przedstawiciela nie są składane w siedzibie Spółki, muszą zostać złożone z podpisem notarialnie poświadczonym (por. wyżej punkt IV.1.).

4. W celu załatwienia formalności związanych z wypłatą dywidendy wspólny przedstawiciel składa osobiście lub przesyła pocztą (z podpisem notarialnie poświadczonym) jedną wspólną dyspozycję wypłaty dywidendy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 900– 1400 pod nr tel. 668 843 168 (telefon komórkowy) lub pod nr. telefonu stacjonarnym podanym na stronie internetowej Spółki.

Właściwy adres do korespondencji podany będzie na stronie internetowej Spółki.

Formularze do pobrania:

(Formularze można również pobrać w Spółce)

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63